หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 24 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
วันที่ 24 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

admin cpg
2024-04-25 16:03:05

วันที่ 24 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อพิจารณา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร จุดมุ่งหมายในการจัดทำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้สนใจ ข้าราชการทหาร ตำรวจ และบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ สนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียง

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73