หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวโครงการความร่วมมือกับกองทัพต่างๆ > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครองเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครองเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin cpg
2022-12-01 12:01:14

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.45น. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี นำทีมผู้บริหารวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรวาล สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ประธานโครงการพัฒนากำลังพลทหาร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยพล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นผู้แทนในการลงนาม และให้ พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ พล.ร.ต.ฉัตรชัย ศุกระศร เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พิธีการลงนามฯ ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทรงเกียรติอย่างยิ่ง

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73