หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศโครงการสัมมนา โดยแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้จัดโครงการสัมมนาประเด็นพิเศษทางการบริหารรัฐกิจเรื่อง "ระบบอุปถัมภ์เป็นโอกาสหรืออุปสรรคสำหรับนักศึกษาจบใหม่"
บรรยากาศโครงการสัมมนา โดยแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้จัดโครงการสัมมนาประเด็นพิเศษทางการบริหารรัฐกิจเรื่อง "ระบบอุปถัมภ์เป็นโอกาสหรืออุปสรรคสำหรับนักศึกษาจบใหม่"

admin cpg
2023-02-28 15:11:46

[ บรรยากาศโครงการสัมมนา   ]

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร 35 ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

ได้จัดโครงการสัมมนาประเด็นพิเศษทางการบริหารรัฐกิจเรื่อง "ระบบอุปถัมภ์เป็นโอกาสหรืออุปสรรคสำหรับนักศึกษาจบใหม่"

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 02 ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. สุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและผศ.ดร. ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มาร่วมสนทนาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อม การปรับตัว และแนวทางหรือแนวคิดในการทำงานภายในองค์การ

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73