หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความร่วมกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 – 1500 (QS RANKING) ในฐานข้อมูล SCOPUS และ SJR QUARTILE 1 – 4
คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความร่วมกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 – 1500 (QS RANKING) ในฐานข้อมูล SCOPUS และ SJR QUARTILE 1 – 4

admin cpg
2024-04-26 18:51:43

วันที่ 26 เมษายน 2567 คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความร่วมกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 – 1500 (QS RANKING) ในฐานข้อมูล SCOPUS และ SJR QUARTILE 1 – 4 จัดโดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก ดร.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73