หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 25 พ.ย. ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.มนทกานต์ รอดคล้าย รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ อ.ธิดา นิติธรญาดา อ.หัชชากร วงศ์สายัณห์ อ.รพีพัฒน์ จันทนินทร ผู้แทนอาจารย์
วันที่ 25 พ.ย. ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.มนทกานต์ รอดคล้าย รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ อ.ธิดา นิติธรญาดา อ.หัชชากร วงศ์สายัณห์ อ.รพีพัฒน์ จันทนินทร ผู้แทนอาจารย์

admin cpg
2021-11-26 11:18:29


วันที่  25 พ.ย. ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.มนทกานต์ รอดคล้าย รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ อ.ธิดา นิติธรญาดา อ.หัชชากร วงศ์สายัณห์  อ.รพีพัฒน์ จันทนินทร ผู้แทนอาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัย ณ.สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  จำนวน 3 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  โรงเรียนราชินีบูรณะ และโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม ซึ่งได้รับความร่วมมือประสานงาน ตลอดจนแนวทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบออนไลน์กับผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนดังกล่าวเป็นอย่างดี

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73