หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รายวิชา LAW 4702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย : สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 :
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รายวิชา LAW 4702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย : สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 :

admin cpg
2023-03-27 12:06:47

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รายวิชา LAW 4702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย : สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 : กำหนดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google meet วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73