หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4 Direct Admission) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4 Direct Admission) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567

admin cpg
2024-05-27 11:19:17

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4 Direct Admission)

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567

มี 3 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

- 3471 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (กรุงเทพมหานคร)

- 3489 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (วิทยาเขตนครปฐม)

- 3472 แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร)

• ใช้เวลาในการศึกษาเพียง 9 ภาคเรียน หรือ 3 ปี

• จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

• ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท/ภาคเรียน (เฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน 7,500 บาท)

• อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา : ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง ตำรวจ ทหาร นักนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ นักการฑูต และข้าราชการทุกสังกัด

2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

- 3440 สาขาวิชานิติศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร)

- 3484 สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทยาเขตนครปฐม)

• หลักสูตร 4 ปี

• จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

• ค่าธรรมเนียมการศึกษา 14,000 บาท/ภาคเรียน

• อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา : ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย เจ้าพนักงานคดีปกครอง ฯลฯ

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

- 3450 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ (กรุงเทพมหานคร)

- 3485 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ (วิทยาเขตนครปฐม)

• หลักสูตร 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปีครึ่ง

• จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

• ค่าธรรมเนียมการศึกษา 19,000 บาท/ภาคเรียน

• อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา : เจ้าหน้าที่อำนวยการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานปกครอง ฯลฯ

- 3464 แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร)

- 3486 แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น (วิทยาเขตนครปฐม)

- 3466 แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน (กรุงเทพมหานคร)

- 3487 แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน (วิทยาเขตนครปฐม)

• หลักสูตร 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปีครึ่ง

• จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต

• ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท/ภาคเรียน

• อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา : ปลัดอำเภอ/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักบริหารการเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน ฯลฯ

สมัครเรียน คลิ๊ก???? https://admission.ssru.ac.th/isqy01

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ 02-160-1571-72 (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

https://ssru.ac.th/

https://cpg.ssru.ac.th/

#SuanSunandhaRajabhatUniversity

#CollegeOfPoliticsandGoverment

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง