หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมช่วงบ่าย วันแรก Open house นครปฐม เสวนารุ่นพี่ แนะนำรุ่นน้อง มีนายกสโมสรนักศึกษา นางสาวนวรัตน์ ดนตรี และนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย
กิจกรรมช่วงบ่าย วันแรก Open house นครปฐม เสวนารุ่นพี่ แนะนำรุ่นน้อง มีนายกสโมสรนักศึกษา นางสาวนวรัตน์ ดนตรี และนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย

admin cpg
2022-11-27 10:14:08

กิจกรรมช่วงบ่าย วันแรก Open house นครปฐม   เสวนารุ่นพี่ แนะนำรุ่นน้อง  มีนายกสโมสรนักศึกษา นางสาวนวรัตน์ ดนตรี และนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน  ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยและได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดัฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบรางวัลแก่นักเรียนที่มาร่วมงาน  และพาทีมงานสักการะพระบรมเสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และชมอาคารเรียนวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73