หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House 2022
อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House 2022

admin cpg
2022-11-27 10:27:09

อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House 2022 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสัน โสมณวัตรรองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของทั้ง 4 วิทยาลัยให้แก่ผู้สนใจในการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2566

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73