หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > สำหรับข้าราชการตำรวจ โซน ระนอง ชุมพร พังงา และภูเก็ต ที่มีความประสงค์จะใช้วุฒิการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ เพื่อใช้สำหรับสอบเลื่อนขั้นหรือระดับนายร้อยตำรวจ ????ทางวิทยาลัยการเมืองและปกครอง มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
สำหรับข้าราชการตำรวจ โซน ระนอง ชุมพร พังงา และภูเก็ต ที่มีความประสงค์จะใช้วุฒิการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ เพื่อใช้สำหรับสอบเลื่อนขั้นหรือระดับนายร้อยตำรวจ ????ทางวิทยาลัยการเมืองและปกครอง มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม

admin cpg
2022-08-28 13:05:46

???????? ข่าวดี สำหรับข้าราชการตำรวจ โซน ระนอง ชุมพร พังงา และภูเก็ต ที่มีความประสงค์จะใช้วุฒิการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ เพื่อใช้สำหรับสอบเลื่อนขั้นหรือระดับนายร้อยตำรวจ 

????ทางวิทยาลัยการเมืองและปกครอง  มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สำหรับข้าราชการตำรวจ ภาคพิเศษรุ่นที่4 ในปีการศึกษา 2566 

????ใช้ระยะเวลาแค่ 2 ปี จบระดับปริญญาตรี

???? เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์

???? เทียบโอนจากรายวิชาที่จบจากโรงเรียนนายสิบตำรวจได้ 

???? เทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและฝึกงานได้

???? และหลักสูตรได้รับการรับรองทั้งกระทรวง อว. และเนติบัณฑิตยสภา

????สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 Line Official : @470unkox

FB : cpgssruranong

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73