หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สันต์ชัย รัตนะขวัญ หัวหน้าแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง "The public sector innovation for development of Thai public sector"
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สันต์ชัย รัตนะขวัญ หัวหน้าแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง "The public sector innovation for development of Thai public sector"

admin cpg
2024-01-28 17:11:30

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สันต์ชัย รัตนะขวัญ หัวหน้าแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง "The public sector innovation for development of Thai public sector" "The public sector innovation for development of Thai public sector" ในวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 ซึ่งอยู่ในฐาน SCOPUS & SJR Q3

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73