หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > นายกิตติ แสงดำ นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ ครั้งที่ 1 หรือ Rajabhat Young Leadership Program 2024 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นายกิตติ แสงดำ นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ ครั้งที่ 1 หรือ Rajabhat Young Leadership Program 2024 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

admin cpg
2024-05-28 18:29:10

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายกิตติ แสงดำ นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ ครั้งที่ 1 หรือ Rajabhat Young Leadership Program 2024 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด 

     กิจกรรมจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายผู้นำนักศึกษาทุก ระดับทั้งระดับองค์การนักศึกษาและระดับคณะ เสริมหนุนภาวะผู้นำ พัฒนาบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการคน รวมทั้งการศึกษาเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริและปลูกฝังอัตลักษน์และความภาคภูมิใจในความเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สร้างพลังภูมิปัญญาของแผ่นดินตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับมูลนิธิไทยยั่งยืนดำเนินโครงการพิเศษสำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 376 คน ประกอบด้วยนายกสภานักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และนายกสโมสรทุกคณะ จากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567

 การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) เป้าหมายย่อยที่  4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาและการมีวิถีชีวิตที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 อีกด้วย

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73