หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหเหลือนักศึกษา
วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหเหลือนักศึกษา

admin cpg
2021-09-28 16:55:52

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมประชุมเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยปกครองที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (กรณีที่นักศึกษายังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน) โดยผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73