หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร. สัณฐาน ชนนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครองประชุมวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร. สัณฐาน ชนนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครองประชุมวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

admin cpg
2021-11-28 17:43:08

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร. สัณฐาน ชนนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ผศ.ดร. วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายบริหาร โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ และ ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม ร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ โรงแรมวังสวนสุนันทา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73