หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขารัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง)เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ โรงเรียนศรียาภัย (ห้อง 6/12) จังหวัดชุมพร
สาขารัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง)เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ โรงเรียนศรียาภัย (ห้อง 6/12) จังหวัดชุมพร

admin cpg
2021-11-28 18:05:19

วันนี้ (26-11-2564) สาขารัฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) ห้องเรียนศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำโดย หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ อาจารย์ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ พร้อมหัวหน้าแขนงสาขาวิชาการเมืองการปกครอง อาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ อาจารย์ธวัช พุ่มดารา และ อาจารย์บริบูรณ์ ฉลอง ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ โรงเรียนศรียาภัย (ห้อง 6/12) จังหวัดชุมพร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ประจำสาขา นายพงศักดิ์ รุ่งสง เป็นผู้ประสานงาน

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73