หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ มุมมอง “การเลือกตั้ง” ระดับชาติ 2566
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ มุมมอง “การเลือกตั้ง” ระดับชาติ 2566

admin cpg
2023-01-29 12:04:30

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) รุ่นที่ 8-10

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการมุมมอง “การเลือกตั้ง” ระดับชาติ 2566

วิทยากรร่วมเสวนา

คุณวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

รองศาตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร  ประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายพรรคเสรีรวมไทย (สร.)

รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพร อิสรชัย อดีตรองอธิการบดีและอดีตคณบดีรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ (ห้องประชุมทิวลิป) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สนใจเข้าร่วมการสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

จำนวนจำกัด 

คลิกลงทะเบียน https://forms.gle/6YWutJJZmB4Rkrm76

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณจารุกิตติ์ ไชยรด โทร. 083-3758358

คุณรุจิรา เนียมหอม โทร. 080-4951569

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73