หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร. สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย กับ บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร. สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย กับ บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด

admin cpg
2023-01-29 12:29:57

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ.วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย กับ บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาบางใหญ่) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม และ คุณไพโรจน์ ภิญโญบูรณ์ ผู้จัดการ บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาบางใหญ่) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนทั้ง 4 วิทยาลัย เข้าร่วมพิธีบันทึกความเข้าใจฯดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73