หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ (DEBATE) ของนักศึกษารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 2
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ (DEBATE) ของนักศึกษารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 2

admin cpg
2021-09-29 15:26:31


ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมรับฟังการแสดงิวสัยทัศน์ (DEBATE)ของนักศึกษารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ผู้สมัครประธานสาขารัฐศาสตร์ปี 2564 ผ่านระบบ online กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73