หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 29 พ.ย.64 เวลา 11:00 น. ผศ.ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ไพบูลย์ ชูวัฒนกิจ และอาจารย์ทัตตนันท์ คงลำธาร เข้าพบท่าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เพื่อหาแนวทางยกระดับการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงาน
วันที่ 29 พ.ย.64 เวลา 11:00 น. ผศ.ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ไพบูลย์ ชูวัฒนกิจ และอาจารย์ทัตตนันท์ คงลำธาร เข้าพบท่าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เพื่อหาแนวทางยกระดับการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงาน

admin cpg
2021-11-29 15:45:16

วันที่ 29 พ.ย.64 เวลา 11:00 น. ผศ.ดร.กมลวรรณ  อยู่วัฒนะ หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ไพบูลย์ ชูวัฒนกิจ และอาจารย์ทัตตนันท์  คงลำธาร เข้าพบท่าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เพื่อหาแนวทางยกระดับการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานวิชาชีพด้านกฎหมายตามแนวคิด “Reinventing University“ของมหาวิทยาลัย 

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73