หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้จัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ครั้งที่ 1/2565 เกี่ยวกับบุคลากรใหม่ของวิทยาลัย แนวคิดและแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง แผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้จัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ครั้งที่ 1/2565 เกี่ยวกับบุคลากรใหม่ของวิทยาลัย แนวคิดและแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง แผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

admin cpg
2022-11-29 16:55:53

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้จัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ครั้งที่ 1/2565 เกี่ยวกับบุคลากรใหม่ของวิทยาลัย แนวคิดและแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง แผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 การก้าวสู่วิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ ผลงานการดำเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับวิทยาลัย และการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรูปแบบออนไลน์

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73