หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ เป็นประธานในการจัดโครงการอบรมบุคลิกภาพ และการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2565 เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ ก่อนเข้าฝึกสหกิจ
อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ เป็นประธานในการจัดโครงการอบรมบุคลิกภาพ และการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2565 เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ ก่อนเข้าฝึกสหกิจ

admin cpg
2022-11-29 17:05:12

วันที่ 28 พฤศจิกายน  2565 อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ เป็นประธานในการจัดโครงการอบรมบุคลิกภาพ และการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2565  เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ ก่อนเข้าฝึกสหกิจ โดยมี คุณวรวาร สว่างโสภากุล ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมโรงแรมชาเรี่ยม เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา พร้อมทั้ง นางสาววิภาวินี  เกื้อนุ้ย และนางสาวพัชรพร  กลับกลาง รุ่นพี่สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2 (รหัส 62) มาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการเจ้าฝึกสหกิจ เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73