หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง นำโดย ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา ณ.โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง นำโดย ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา ณ.โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

admin cpg
2022-05-30 09:59:21

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤษภาคม เวลา๑๓.๐๐ น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง นำโดย ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้แทนอาจารย์ นางสาว สุทธาศินี เงินยวง นายกสโมสรนักศึกษา ๒๕๖๔ และนางสาว นวรัตน์ ดนตรี นายกสโมสรนักศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา ณ.โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73