หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมทั้งผู้แทนศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมสัญจร พบปะพูดคุย โดยมี ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมทั้งผู้แทนศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมสัญจร พบปะพูดคุย โดยมี ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน

admin cpg
2022-05-30 12:11:19

วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมทั้งผู้แทนศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมสัญจร พบปะพูดคุย โดยมี ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อม ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้แทนอาจารย์ ตัวแทนศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมและรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมสู่ความเป็นอัตลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับเครือข่ายศิษย์เก่า อาทิ การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า การพลิกโฉม Reinventing เครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าคณะ/วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73