หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมด้วยอาจารย์ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมด้วยอาจารย์ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

admin cpg
2024-05-30 15:59:52

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมด้วยอาจารย์ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศาสตร์ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"การเปลี่ยนผ่านภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน" (Transforming of Thai Public Sector to Digital Government for Sustainability) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

✨โดยได้รับรางวัล “บทความดีเด่น (Best Paper Award)”  3 รางวัล✨

ได้แก่ . . . 

????Khwanta Benchakhan : “Addressing Cyber Threats for the Elderly: A New Challenge for Thai Society” 

????Patipol Homyamyen : “Money Lost in the Net The Spread of Online Scams in the Digital World”

????Khanouthone Phetlasy : “Thai Civil Service Reform A Step Towards Digital Government for a Sustainable Future”

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73