หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรม Job Fair SSRU 2023 ณ.ศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 4 โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรม Job Fair SSRU 2023 ณ.ศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 4 โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ

admin cpg
2023-08-30 19:26:31

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรม Job Fair SSRU 2023 ณ.ศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 4 โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 และมีกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วม อาทิ นัดพบแรงงาน บริษัทชั้นนำกว่า 50 บริษัท การฝึกอาชีพอิสระ  Foodtruckและ แฟรนไชส์ และวิสาหกิจชุมชน  โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://web.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73