หลักสูตร


หลักสูตรวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- รัฐศาสตร์
 - รัฐศาสตร์

 รัฐประศาสนศาสตร์ 


ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต
 - แขนงวิชาการปกครอง - แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
 - แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

 - แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ


หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 - สาขาวิชานิติศาสตร์ - สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ