วิสัยทัศน์ พันธกิจ


  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง (วมป.)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

               ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เกิดการเคลื่อนย้ายและการแตกกระจายของอำนาจรวมศูนย์ โครงสร้างของโลกที่เคยสูงชัน (Vertical) ได้คลายตัวแบนลงกลายเป็นแนวระนาบ (Horizontal) จากที่เคยแบ่งเขาแบ่งเราอย่างเคร่งครัดตามความคิดของรัฐชาติได้พร่าเลือนลง (De-territorial) จนก่อกำเนิดการรวมตัวของภูมิภาคนิยมตามส่วนต่างๆ ของโลก มีผลทำให้โลกนั้นเต็มไปด้วยพหุศูนย์กลาง (Multi-centric) ที่แตกต่างไปจากเดิม และด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทำให้เกิดการเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยเครือข่าย (Network) อย่างไร้พรหมแดน ทั้งในระบบการทำงาน การจัดองค์การและระบบความคิด ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งการเปิดขอบฟ้าใหม่แห่งโอกาสสำหรับผู้ที่ตระหนักเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้ทันท่วงที แต่ในมุมกลับกันโลกเปิดกว้าง ทำให้ผู้คนมีอิสระและเสรีมากขึ้น เกิดการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น โลกในอนาคตจึงเป็นโลกที่ต้องเน้นความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน การเชื่อมโยงแบบเครือข่ายและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีพลังทางปัญญา มีความเป็นมืออาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นพลังชี้นำสังคม


               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจหนึ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า โดยมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ทั้งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ ซึ่งเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ สมดั่งวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” (Smart Archetype University of the Society) ทางด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม สู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ


               การที่มหาวิทยาลัยจะสามารถดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ให้บรรลุผลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีความคล่องตัวและมีความอิสระในการดำเนินงาน ทั้งด้านการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรต่างๆ และมีเสรีภาพทางวิชาการ สามารถคิดค้น แสวงหาความรู้ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนประเทศชาติจนสามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ ควบคู่กับความรับผิดชอบ (accountability) ที่มหาวิทยาลัยพึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ ภายใต้การกำกับและตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน การบริหารจัดการเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีเอกภาพทั้งในเชิงนโยบาย มีระบบการจัดการที่ดี มีระบบธรรมาภิบาล (good governance) และโปร่งใส มีการกระจายอำนาจ (empowerment) ให้ส่วนงานภายในสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สนับสนุนและผลักดันให้ทุกหลักสูตรสามารถพัฒนาศักยภาพและมีความแข็งแกร่งทางวิชาการตามศาสตร์แห่งวิชาชีพได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้เอง จึงนำมาสู่แนวคิดการควบรวมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารงานตำรวจ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้อยู่ภายในส่วนงานเดียวกัน เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ทางด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง และการบริหารงานภาครัฐ ทั้งทางทฤษฎีและทางปฎิบัติ มีทักษะทางวิชาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม


               จากเหตุผลดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการเมืองและการปกครองขึ้น อีกหนึ่งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ถ่ายทอดและบริการความรู้ งานวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม กระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาส และสามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง


ปรัชญาวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

         การศึกษาเพื่อปวงชน เปี่ยมล้นด้วยปัญญา  Education for All Full of Wisdom
วิสัยทัศน์

          วิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

         1) จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา

         2) วิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

         3) ให้บริการวิชาการทางด้าน การปกครอง การบริหารงานภาครัฐ และกฏหมาย แก่ชุมชนและสังคม

         4) อนุรักษ์ ส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมอันดีงามของไทยสู่สากล

วัตถุประสงค์

         1) ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

         2) ผลิต ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงานภาครัฐ กฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

         3) ให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

         4) มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมอันดีงามของไทยสู่สากล