รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ระดับปริญญาเอก


       
           
            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษพลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์
   
- ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   

  ประวัติการศึกษา
   
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย รามคำแหง
    - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

  โทร :
  e-mail : 
sunthan.ch@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/sunthan_ch/?redirect=0           
            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน
   
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   

  ประวัติการศึกษา
   
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย รามคำแหง
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ครุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

  โทร :

  e-mail : 
wijittra.sr@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/wijittra_sr/?redirect=0           ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  ประวัติการศึกษา
    - Ph.D. (Southeast Asian Sociology) University of Hull, England.
    - M.A. (Comparative Politics) University of Manchester, England
    - ร.ม. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ร.บ. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทร :
  e-mail : somboon.su@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/somboon_su/?redirect=0         รองศาสตราจารย์ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท : M.A. (Political Science) University of Rhode Island. U.S.A.
    - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โทร :
  e-mail : sirot.bh@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/sirot_bh/?redirect=0           พันตำรวจเอก ดร.สุริยะ ประภายสาธก
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก  (ปรัชญาการเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ปริญญาตรี. (รัฐประศาสนศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  โทร :
  e-mail : suriya.pr@ssru.ac.th
  Website : https://elcpg.ssru.ac.th/suriya_pr/?redirect=0                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์  กุลาชัย
   - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
 
  ประวัติการศึกษา
   -  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   -  ปัจจุบัน  Ph.D. Candidate (อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม)
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   -  Master of Public Policy National Graduate Institute for Policy Studies        (GRIPS)Tokyo, Japan (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) ได้รับรางวัล Director’s Award for            Outstanding Academic Achievement
   -  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   -  Master of Science in Transport, Faculty of Civil and Environmental
       Engineering, Imperial College of Science, Technology, and Medicine
       University of London, United Kingdom(ทุนรัฐบาลไทย)
   -   Diploma of the Imperial College in Transport
   -   รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โทร : 0819391094
  e-mail : 
waiphot.ku@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/waiphot_ku/?redirect=0ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรวาล  สุขไมตรี
   
- อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 
  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก Ph.D. (Public Administration) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โทร :
  e-mail : 
jagraval.su@ssru.ac.th
  Website : 
https://elcpg.ssru.ac.th/jagraval_su/?redirect=0


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ
- อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ปริญญาโท :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                              ศิลปศาสตบัณฑิต (สารนิเทศ)
                              รัฐประศาสตรบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
โทร : 089-6258000
e-mail : wallop.pi@ssru.ac.th
Website : https://elcpg.ssru.ac.th/wallop_pi/?redirect=0