ชมรมนักศึกษา


ชมรมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
+CPG ปกครองอาสาพัฒนาสังคม


ชมรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


+ ชมรมอนุรักษ์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
+ ชมรมประชาสัมพันธ์
+Develop Leadership CLUB
+ชมรมชนบทพัฒนาสร้างสรรค์
+ ชมรมคอมพิวเตอร์ชาววังสวนสุนันทา
+ชมรมฟุตบอล
+CIM FAMILY CLUB
+ ชมรมฅนหลังเลนส์
+ชมรมแบดมินตัน
+ชมรมเพชรครุศาสตร์
+ ชมรมภาพยนตร์
+ชมรมมุสลิมพัฒนา
+ชมรมปลูกป่าสร้างโลก
+ Kendo CLUB
+ชมรมลับเฉพาะกิจจิตอาสา
+ชมรมธารน้ำใจให้น้อง
+ ชมรมปันน้ำใจ
+ชมรมอาสาพัฒนาชนบท
+ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ
+ ชมรมวอลเลย์บอล
+ชมรมสันทนาการ
+Sport Sci Club
+ ชมรมสื่อสร้างสรรค์
+ชมรมแบกเป้อาสา
+CS CLUB
+ ชมรมรักษ์ธรรมชาติ
+ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง
+ชมรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง
+ ชมรมดนตรีไทยสวนสุนันทสังคีต
+ชมรมพุทธศาสน์
+ชมรมสุนันทาลัย
+ CT Volunteer CLUB
+ SSRU E-Sport CLUB