หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ให้กับ ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.1
อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ให้กับ ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.1

admin cpg
2021-04-19 11:18:42


อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ให้กับ
ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.1 โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สุวิทย์ ยอดรัก รอง ผบก.ศฝร.ภ.1 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมฟังการบรรยายด้วย