หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ใบคำร้องต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา
ใบคำร้องต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา

admin cpg
2023-09-12 16:43:38

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบคำร้องวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

- CPG-A01  ใบคำร้องทั่วไป  

- CPG-A02 ใบคำร้องลงทะเบียนล่าช้า 2566.pdf  

- CPG-A03 ใบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน

- CPG-A04 ใบคำร้องเพิ่ม ถอน รายวิชา

- CPG-A05  ใบส่งผลการเรียนล่าช้า   

- CPG-A06 คำร้องขอเปิดรายวิชา

- CPG-A07 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- CPG-A08 คำร้องขออนุญาตลาเรียน

    ใบคำร้องเทียบโอนผลการเรียน 


ใบคำร้องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา