หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่เรียนรู้การขับเคลื่อนขยายรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์ ณ อำเภอเรณู อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่เรียนรู้การขับเคลื่อนขยายรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์ ณ อำเภอเรณู อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

admin cpg
2024-05-21 15:00:58

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่เรียนรู้การขับเคลื่อนขยายรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์ ณ อำเภอเมือง/อำเภอเรณู/อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เรียนรู้การทำงานในพื้นที่และการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างภาคียุทธศาสตร์และหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) และวิธีการเชื่อมภาคียุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ ระดับเขต และ ระดับจังหวัด ในโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มแผนงานเชิงพื้นที่ องค์กรและกลุ่มประชากร โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73