ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม


ปี 2566

แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชมรมและเพจสโมสรนักศึกษา

กิจกรรม

  • กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประกาศ /ระเบียบ / ใบคำร้อง / ข่าวประชาสัมพันธ์ 


เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายกิจการนักศึกษา

  • แบบฟอร์มใบรับรองความประพฤติกรรม
  • แบบฟอร์มรับสมัครสโมสรนักศึกษา
  • แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา
  • ใบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทน
  • หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรม
  • เอกสารการขอจัดตั้งชมรม
  • แบบฟอร์มผ่อนผันทหาร