เอกสารปริญญาตรี


  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการภาคปกติของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง (ระดับปริญญาตรี)
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ


 โครงการภาคพิเศษของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง (ระดับปริญญาตรี)
 สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือกองทัพบก


สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ครงการสำหรับข้าราชการตำรวจ


สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาสาขาอื่นใบที่ 2


 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) เรียนเสาร์-อาทิตย์


 หลักสูตรระยะสั้น